Najpredávanješie produkty

Zľavnené produkty

Tieto obchodné podmienky (ďalej „podmienky“) tvoria obsah záväzkového vzťahu založený kúpnou zmluvou uzavretou medzi spoločnosťou RIZENEK, s.r.o., so sídlom Moyzesova 57, Žilina 010 01, IČO 36 370 428, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 10227/L, v mene ktorej koná Ing. Juraj Zemančík , adresa prevádzkárne: Hviezdoslavova 8, 010 01 Žilina (ďalej „predávajúci“) a kupujúcim prostredníctvom e-shopu www.rizenek.sk

 

Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 28.4.2015.

 

1              Úvodné ustanovenia

 

1.1        Niektoré ustanovenia týchto podmienok uvedené nižšie sa aplikujú len za podmienky, že kupujúci je spotrebiteľom. Na účely týchto podmienok sa:

 

a)      spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení tejto kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti;

b)      podnikateľom rozumie osoba, ktorá nie je spotrebiteľom.

 

1.2        Ak je kupujúci spotrebiteľom, práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia týmito podmienkami, príslušnými ustanoveniami § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka a ustanoveniami príslušných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa, najmä zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady        č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

1.3        Ak je kupujúci podnikateľom, práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené týmito podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

2              Uzavieranie kúpnej zmluvy a potvrdenie oboznámenia sa s podmienkami

 

2.1        Kupujúci a predávajúci uzavierajú kúpnu zmluvu prostredníctvom e-shopu www.rizenek.sk a to v momente dokončenia objednávky tovaru kupujúcim. Dokončením objednávky sa rozumie moment, v ktorom predávajúci doručí kupujúcemu e-mail, ktorým potvrdí objednávku kupujúceho, a teda akceptuje návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy. Potvrdenie objednávky, a teda potvrdenie o uzavretí zmluvy, obsahuje najmä označenie tovaru, kúpnej ceny a tieto podmienky.

 

2.2        Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný dokončiť objednávku kupujúceho podľa bodu 2.1 vyššie, a teda akceptovať návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy, a to najmä v prípade, že predávajúci nemá tovar aktuálne k dispozícií.

 

2.3        Kupujúci v procese objednávania tovaru pred odoslaním objednávky potvrdí, že sa oboznámil s týmito podmienkami, ku ktorým má kupujúci neobmedzený prístup na webovom sídle predávajúceho.

 

3              Predmet kúpnej zmluvy

 

3.1        Predávajúci sa na základe uzavretej kúpnej zmluvy zaväzuje odovzdať tovar kupujúcemu a previesť vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.

 

4              Cena a platobné podmienky

 

4.1        Predajná cena za tovar je uvedená pri tovare na e-shope a zahŕňa daň z pridanej hodnoty a všetky príslušné dane. Kupujúci výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť kupujúceho zaplatiť predajnú cenu. Pred dokončením objednávky je kupujúci povinný stlačiť tlačidlo „objednávka s povinnosťou platby“.

 

4.2        Predajná cena nezahŕňa náklady na dopravu, dodanie alebo poštovné, ktoré sú uvedené pri objednávke tovaru podľa spôsobu platby a dodania tovaru.

 

4.3        Kupujúci je oprávnený pri objednávke tovaru určiť spôsob platby, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho alebo platbou na dobierku.    

 

5              Dodacie podmienky a doprava

 

5.1        Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu po dokončení objednávky najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. V prípade, že si kupujúci zvolí spôsob platby bezhotovostným prevodom, lehota na dodanie tovaru začína plynúť odo dňa pripísania predajnej ceny na bankový účet predávajúceho uvedený v potvrdzujúcom e-maile.

 

5.2        Predávajúci doručí tovar kupujúcemu spôsobom, ktorý si určí kupujúci, a to poštou alebo kuriérom; kupujúci je oprávnený odobrať tovar aj osobne na prevádzke predávajúceho. Predávajúci doručí spolu s tovarom alebo prostreníctvom e-mailu doklady alebo informácie týkajúce sa funkčnosti a používania tovaru.

 

5.3        Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu po doručení tovaru vykonať alebo zabezpečiť vykonanie kontroly tovaru a prípadné zistené vady oznámiť predávajúcemu.

 

6              Informačné povinnosti predávajúceho

 

nižšie uvedené ustanovenia sa Aplikujú, ak je kupujúci spotrebiteľ

 

6.1        Ak kúpnu zmluvu uzaviera kupujúci, ktorým je spotrebiteľ, predávajúci oznamuje kupujúcemu nasledovné:

 

a)      hlavné vlastnosti tovaru a informácie o výrobcovi alebo dovozcovi tovaru sú uvedené pri jednotlivom tovare na e-shope;

b)      kontaktné údaje predávajúceho pre komunikáciu a uplatnenie reklamácií alebo podanie sťažnosti alebo podnetu sú nasledovné: telefónne číslo: 041 5640814, e-mail: zilina@rizenek.sk; informácia o obchodnom mene, adrese a osoby konajúcej v mene predávajúceho sú uvedené v úvodnej časti týchto podmienok;

c)      kupujúci je oprávnený podať predávajúcemu sťažnosť alebo podnet prostredníctvom kontaktného e-mailu, pričom sťažnosť alebo podneť predávajúci vybaví prostredníctvom e-mailu v bežných prípadoch do 30 dní odo dňa podania, v zložitejších prípadoch do 60 dní odo dňa podania;

d)      kupujúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo aj pred jeho prevzatím; poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od tejto zmluvy je uvedené v prílohe č. 1 týchto podmienok;

e)      kupujúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť písomným odstúpením doručeným na adresu predávajúceho; kupujúci je oprávnený za účelom odstúpenia použiť aj formulár uvedený v prílohe č. 2 týchto podmienok;

f)       kupujúci je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu;

g)      predávajúci zodpovedá za vady tovaru podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka;

h)      ak výrobca tovaru poskytuje záruku podľa prísnejších zásad, ako ustanovuje všeobecný predpis, predávajúci informuje kupujúceho o jej existencii a podrobnostiach pri jednotlivom tovare;

i)        vlastnosti tovaru, spôsob jeho použitia, montáže a údržby a nebezpečenstvo, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia, montáže alebo údržby, ak také nebezpečenstvo existuje, a informácie o podmienkach uchovávania a skladovania tovaru, ktoré nie sú všeobecne známe, sú uvedené pri jednotlivom tovare na e-shope; ak je to potrebné s ohľadom na povahu tovaru, spôsob a dobu jeho používania, predávajúci priloží k tovaru aj písomný návod, ktorý obsahuje uvedené informácie.

 

7              Zodpovednosť za vady tovaru a reklamačný poriadok

 

nižšie uvedené ustanovenia sa Aplikujú, ak je kupujúci spotrebiteľ

 

7.1        Predávajúci zodpovedá za vady tovaru podľa § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka. Kupujúci je povinný používať tovar podľa návodu na jeho používanie a dodržiavať povinnosti stanovené výrobcom tovaru.

 

7.2        Ak má tovar počas záručnej doby vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, kupujúci je oprávnený uplatniť u predávajúceho reklamáciu. Podmienkou uplatnenia reklamácie je doručenie tovaru, ktorý má podľa kupujúceho vadu, predávajúcemu, a to osobne alebo poštovou prepravou na adresu prevádzkárne. Spolu s doručením tovaru s originálnym obalom tovaru a príslušenstvom tovaru, ak existuje, kupujúci doručí aj doklad o kúpe tovaru a oznámi predávajúcemu vadu, ktorú tovar má.

 

7.3        Predávajúci týmto poučuje kupujúceho, že pri uplatnení reklamácie má kupujúci práva podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka, a teda v závislosti od vady, má kupujúci právo na opravu tovaru, výmenu tovaru, alebo jeho časti, primeranú zľavu z predajnej ceny za tovar alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Predávajúci poučí kupujúci o jeho právach aj pri uplatnení reklamácie, a to osobne alebo e-mailom, podľa spôsobu uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho.

 

7.4        Po uplatnení reklamácie predávajúci potvrdí prijatie reklamácie kupujúcemu. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nebude trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vyššie uvedené predávajúci uskutoční osobne (písomnou formou pre uplatnení reklamácie) alebo e-mailom, podľa spôsobu uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho, a to spoločne aj s uvedením dôvodov, pre ktoré nie je možné rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď a pre ktoré nie je reklamáciu možné vybaviť ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie.

 

7.5        Predávajúci vydá písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia.

 

8              Ochrana osobných údajov

 

8.1        Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho, alebo iných ním určených dotknutých osôb, bez súhlasu, a to z dôvodu plnenia kúpnej zmluvy, v ktorej kupujúci vystupuje ako zmluvná strana. Plnenie zmluvy je účelom spracúvania osobných údajov a právnym základom spracúvania je zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov. Predávajúci je prevádzkovateľom osobných údajom a jeho identifikačné údaje sú uvedené v úvodnej časti týchto podmienok.

 

8.2        Predávajúci spracúvava nasledovné osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na účely plnenia kúpnej zmluvy: meno, priezvisko, bydlisko, adresa pre doručenie tovaru, telefónne číslo, e-mail.

 

8.3        Príjemcami osobných údajov kupujúceho sú zmluvní partneri predávajúceho, ktorí vykonávajú dopravu tovaru kupujúcemu, a jednotliví výrobcovia tovarov alebo iné určené osoby, a to len na účely reklamačného konania.

 

8.4        Predávajúci týmto poučuje kupujúceho, ako dotknutú osobu, o jeho právach súvisiacich s ochranou osobných údajov. Kupujúci má práva uvedené najmä v § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov. Kupujúci má najmä právo na získaní informácií o spracovaní jeho osobných údajov, o ich opravu, blokovanie alebo likvidáciu.

 

9                     Alternatívny spôsob riešenia sporov

 

9.1       Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: zilina@rizenek.sk  

9.2              Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

 

9.3              Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 

9.4              Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

 

9.5              Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

 

9.6              Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

  • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
  • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

9.7              Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

9.8       Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.